Zoeken
stuur door naar een bekende

Rehoboth en Passend Onderwijs

Door het beschrijven en benoemen van niveaus wordt aangegeven welke ondersteuning onze scholen kunnen bieden.

Niveau 1: scholen bieden brede basisondersteuning
Onze scholen zijn geschikt voor de gemiddelde leerling én bieden tot op een bepaald niveau ondersteuning aan kinderen met extra onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan:

 • Leerproblemen (zoals dyslexie en dyscalculie, meer- of minderbegaafd)
 • Gedragsproblemen
 • Medische problemen

Op alle scholen is, in samenwerking met lokale instellingen, fysiotherapie en logopedie mogelijk. Iedere school werkt ‘preventief, handelingsgericht en opbrengstgericht’ maar heeft ruimte om onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven.
In de afgelopen jaren hebben de scholen accenten gelegd op veel verschillende terreinen. Dit alles om de kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.

Niveau 2a: scholen hebben een extra ondersteuningsaanbod
Bovenop de basisondersteuning bieden enkele scholen extra ondersteuning of ontwikkelen deze aan de hand van aanwezige deskundigheid in het lerarenteam of breed gedragen behoefte vanuit ouders.

Hoe die extra ondersteuning vormgegeven wordt, verschilt per school. Iedere school maakt hierin eigen keuzes, passend bij de hulpvraag van de kinderen en bij de situatie op school.
Voor het komende schooljaar is extra ondersteuning beschikbaar voor:

 • Kinderen met visuele problemen
 • Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Kinderen met spraak/taalproblemen
 • Kinderen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen

Niveau 2b: De Brede Zorgschool
De Harmpje Visserschool ontwikkelt zich tot de Brede Zorgschool van Rehoboth. Hier komen voor alle leeftijden, naast reguliere basisschoolgroepen, ook integratiegroepen waarin leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften samen met de andere leerlingen onderwijs krijgen. Als Brede Zorgschool biedt de Harmpje Visserschool nu geïntegreerd onderwijs aan leerlingen met een mediumarrangement spraak/taalproblemen (cluster 2). De Brede Zorgschool wordt gehuisvest in een nieuw gebouw dat naar verwachting per augustus 2015 gereed is.

Niveau 3: De speciale basisschool
Als het aanbod binnen een integratiegroep op de Brede Zorgschool niet toereikend is, wordt bekeken of sbo-school De Klimboom een optie is. De Klimboom is met name gespecialiseerd in kinderen met leerproblemen of een leerachterstand. Het gaat hier om kinderen die zich niet naar hun mogelijkheden ontwikkelen en bij wie daarnaast sprake is van gedragsproblemen of een bedreigde sociaal-emotionele ontwikkeling. De Klimboom is bovendien een lesplaats voor sommige ZML-kinderen of kinderen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.

Niveau 4: De scholen voor speciaal onderwijs
Kinderen met zeer ernstige problematiek worden doorverwezen naar:

 • Barthimeus, voor kinderen met visuele problemen (cluster 1). 
 • De Enkschool, voor spraak/taalproblemen (cluster 2).
 • De Zonnebloemschool, voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (cluster 3).
 • De Twijn, voor kinderen met specifieke lichamelijk-motorische beperkingen (cluster 3).
 • De Optimist, voor kinderen met ernstige gedragsproblemen (cluster 4).

Als het haalbaar is, wordt er gekozen voor een arrangement: het kind gaat een deel van de week naar een basisschool en de rest van de week naar een school voor speciaal onderwijs.

Schematische weergave:
Schematische weergave Passend Onderwijs

Nieuws

Recente berichten

  Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten