Onderwijs

Schoolvereniging heeft als visie ‘Geloof in onderwijs’. Het Woord van God is niet alleen leidend in het onderwijs dat wordt gegeven, maar komt ook tot uiting op de manier waarop leerlingen en mensen met elkaar omgaan. Dat geldt ook voor de manier waarop passend onderwijs wordt vormgegeven.

Uitwerking missie en visie

Schoolvereniging Rehoboth geeft kinderen zo mogelijk thuis nabij een onderwijsaanbod dat past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit gebeurt zo mogelijk geïntegreerd in een reguliere setting. De onderwijsbehoefte van de leerling is daarbij bepalend. Leerlingen blijven zoveel mogelijk op een reguliere basisschool. Iedere basisschool binnen de vereniging biedt de basisondersteuning zoals verwoord middels de standaarden basisondersteuning uit het referentiekader. Iedere school dient een onderwijsaanbod te hebben voor kinderen met een minder of meer dan gemiddelde intelligentie, voor kinderen met leerproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van dyslexie/ dyscalculie) en voor kinderen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.

Om dit alles in goede banen te leiden werkt de vereniging met een Smalle Commissie. Het is van belang dat de kwaliteit van ons (passend) onderwijs wordt bewaakt. Dit door preventief te werk te gaan. De scholen werken nauw samen met een externe orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk. De Smalle Commissie denkt mee op verenigingsniveau met de scholen.