Zoeken
stuur door naar een bekende

GMR

Wat is de GMR?

De GMR is een bij wet ingesteld, onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te behartigen tegenover het bestuur van schoolvereniging Rehoboth.
De GMR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de 7 scholen aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte daarvan, wordt de GMR over een aantal zaken verplicht ofwel om advies dan wel om instemming gevraagd.
Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur kan de GMR zelf ook komen met voorstellen om zaken te verbeteren.

Informatie en wederzijdse communicatie met diverse geledingen in en buiten de scholen zijn van belang voor een goed functionerende GMR.

De GMR vergadert zes á zeven keer per cursusjaar. Elke school levert één personeelslid en één ouder aan de GMR. Totaal bestaat de GMR dus uit 14 personen. Bij een (deel van de) vergadering is altijd een algemeen directeur aanwezig. Ook bezoeken twee leden van het toezichthoudend bestuur één keer per schooljaar een vergadering.

Contact met de GMR kunt u opnemen via het dagelijks bestuur of via de afgevaardigden van de MR van de school waar uw kind(eren) heen gaat/gaan.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Frits Cleveringa (personeel)   Eerste voorzitter, Frits Bodeschool
Diana Romkes (ouder)            Tweede voorzitter, Frits Bodeschool
Ellis Keuter (ouder)                   Secretaris, Koningin Wilhelminaschool

Voor het jaarplan 2017 - 2018 klikt u hier.
Voor het Jaarverslag 2017 klikt u hier.