Zoeken
stuur door naar een bekende

Bovenschoolse plusklas

In de bovenschoolse plusklas van Schoolvereniging Rehoboth zitten (hoog)begaafde leerlingen van onze zeven scholen. Zij hebben ondanks het compacten en verrijken in de eigen groep, extra ondersteuning nodig.,De plusklas  is dus een aanvulling op de extra’s die in de basisschool al geboden worden.
Het onderwijs in de plusklas is gericht op het welbevinden en de evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling van het (hoog)begaafde kind.
Door het ontmoeten van gelijkgestemden  ontstaat er herkenning en bevestiging. Dit versterkt het zelfbeeld en nodigt uit tot vriendschappen. 
Het aanleren van plusvaardigheidsdoelen en hogere denkvaardigheden worden nagestreefd.
We onderkennen, bespreken en bestrijden faalangst en gaan onderpresteren tegen.
Verder oefenen we gespreks- en studievaardigheden.

Er zijn drie plusklassen: groep 4/5, 6/7 en 7/8, elk met een maximale bezetting van 10 leerlingen. Elke plusklas komt één ochtend per week bij elkaar in het noodlokaal naast de Cornelis Zeemanschool. We hanteren hier dezelfde schooltijden als de reguliere basisscholen. Als een leerling is toegelaten tot de plusklas, verwachten we dat  deze leerling elke week aanwezig is. De uitzonderingen hierop zijn het schoolreisje of het kamp met de eigen groep en de schoolsportdag.

De aanmelding van deze kinderen wordt door de hoogbegaafdheidcoördinator of intern begeleider  van elke school gedaan. Dit gebeurt onder andere na signaleringen in de eigen groep. Een toelatingscommissie, bestaande uit de plusklasleerkrachten en minimaal één lid van de bovenschoolse kenniskring hoogbegaafdheid, beslist wie er uiteindelijk zullen worden geplaatst.
De plaatsing is in ieder geval voor de periode van een jaar en duurt maximaal twee jaar.

We hanteren in de plusklas twee soorten doelen:
Allereerst de plusvaardigheidsdoelen. Hieronder verstaan we:
-          Jezelf motiveren
-          Omgaan met je overtuigingen
-          Je geheugen gebruiken
-          Zelfstandig werken
-          Samenwerken
-          Omgaan met frustraties

 Daarnaast doen we een beroep op de hogere denkvaardigheden. Hieronder valt o.a.
-          Creatief denken
-          Probleemoplossend denken
-          Analyseren
-          Evalueren
-          Samenwerken met ontwikkelingsgelijken