Zoeken
stuur door naar een bekende

Bovenschoolse plusklas

In de bovenschoolse plusklas van Schoolvereniging Rehoboth zitten (hoog)begaafde leerlingen van onze zeven scholen. Zij hebben naast het compacten en verrijken in de eigen school behoefte aan meer contact met ontwikkelingsgelijken en soms is er extra ondersteuning nodig. De plusklas is dus een aanvulling op de extra’s die in de basisschool al geboden worden.

Het onderwijs in de plusklas is gericht op het welbevinden en de evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling van het (hoog)begaafde kind.

Door het ontmoeten van gelijkgestemden ontstaat er herkenning en bevestiging. Dit versterkt het zelfbeeld en nodigt uit tot vriendschappen.

Er is één bovenschoolse plusklas. Welk leerjaar wordt bepaald door de aanmeldingen die er zijn gedaan. De afgelopen jaren waren dit voornamelijk leerlingen uit groep 7/8.  Deze klas komt één ochtend per week bij elkaar in een lokaal op de Groen van Prinsterer. We hanteren hier dezelfde schooltijden als de reguliere basisscholen. Als een leerling is toegelaten tot de plusklas, verwachten we dat deze leerling elke week aanwezig is.

De aanmelding van deze kinderen wordt door de hoogbegaafdheidcoördinator of intern begeleider van elke school gedaan. Dit gebeurt onder andere na signaleringen in de eigen groep. Op alle scholen wordt voor de signalering gewerkt met SIDI PO. Een toelatingscommissie, bestaande uit de plusklasleerkrachten en minimaal één lid van de bovenschoolse kenniskring hoogbegaafdheid, beslist wie er uiteindelijk zullen worden geplaatst. Er kan incidenteel sprake zijn van een proefperiode.

Tijdens de periode dat een leerling in de plusklas zit is er aan het begin van het jaar een startgesprek met alle betrokkenen. Verder krijgen ouders en leerkrachten drie keer per jaar een nieuwsbrief vanuit de plusklas en is er twee keer een vrije inloopochtend. Daarnaast is er in januari een leerlingbespreking met de intern begeleider en wanneer nodig zullen er voortgangsgesprekken volgen met leerkrachten en ouders.

Het lesaanbod in de plusklas is afgestemd op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij kun je denken aan:

  • Contact en samenwerken met zogenoemde ontwikkelingsgelijken
  • Ruimte voor autonomie
  • Behoefte om creatief, praktisch en analytisch te denken
  • Behoefte aan open opdrachten
  • Stimuleren van executieve functies
  • Behoefte aan feedback op proces en product
  • Het aanleren van denk- en leervaardigheden

We onderkennen, bespreken en bestrijden faalangst en gaan onderpresteren tegen.