Passend onderwijs

De verschillende scholen van de schoolvereniging verdelen op een evenwichtige wijze de bijzondere onderwijsondersteuning die nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan een school die veel expertise heeft op het gebied van blinde leerlingen (Cornelis Zeemanschool), scholen die expertise en menskracht hebben op het gebied van meervoudige beperkingen (Prinses Beatrixschool). En een school die nauw samenwerkt met cluster 2 onderwijs (Kentalis) om in de onderwijsbehoefte van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis te kunnen voorzien (Harmpje Visserschool). Verder zijn er binnen de vereniging mogelijkheden voor NT2 leerlingen en hoogbegaafde leerlingen.

De Smalle Commissie kent de volgende doelen:

  1. Advisering bij plaatsing op een basisschool binnen de vereniging vanuit een voorschoolse voorziening bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  2. Advisering met betrekking tot het vormgeven van een passend onderwijsaanbod binnen een school van de schoolvereniging bij een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij kan advies gegeven worden aan de hand van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school.
  3. Bewaking en advisering van het traject vanuit een school of voorschoolse voorziening richting de toewijzingscommissie.
  4. Aanmelden van leerlingen binnen het samenwerkingsverband op de Kansrijk, maar Risicovollijst.
  5. Aanmelding en plaatsing pleegzorgleerlingen.
  6. Adviserende rol richting DB, IB en leerkrachten over basisondersteuning. Meewerken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs binnen schoolvereniging Rehoboth. Door een sterker basisaanbod neer te zetten kan de schoolvereniging meer kinderen opvangen. Scholen meer van elkaar laten leren/ delen/ uitwisselen. Evaluatief.

Beschrijving route Smalle Commissie

Bij het bespreken van een leerling werken de leden van de SMC op basis van het aangeleverde dossier van de leerling. Het is van belang om deze zorgvuldig samen te stellen en te voorzien van alle relevante informatie. Wanneer nodig kan een observatie, uitgevoerd door één van de leden, voorafgaand aan het gesprek plaatsvinden.
NB leerlingen vanuit de voorschoolse voorziening worden altijd gezien door één van de commissieleden.

Meer informatie over de Smalle Commissie en de werkwijze die we hanteren vindt u in het Beleidsplan Smalle Commissie.