Extra ondersteuning

U zoekt een school die past bij uw kind. Door het beschrijven en benoemen van niveaus geven we aan welke ondersteuning een school kan bieden. Zo kunt u zien welke school het beste past bij uw kind. Wanneer een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning die de school niet kan bieden, maar wel aanwezig is op een andere school, krijgt u het advies uw kind op die betreffende school te plaatsen.

Op diverse scholen met niveau 2a worden, naast het reguliere lesprogramma, extra ondersteunende accenten gelegd. Op de school met niveau 2b is deze ondersteuning al aanwezig in de vorm van integratiegroepen.

Integratiegroepen
Integratiegroepen draaien als reguliere groepen mee binnen de school. Ze zijn kleiner en vormen een mix van kinderen met en zonder extra onderwijsbehoeften. Een integratiegroep komt in beeld wanneer voor een leerling de ondersteuning binnen een reguliere basisschoolgroep niet toereikend is. Het onderwijsaanbod van de integratiegroepen wordt samen met de scholen voor speciaal (basis-)onderwijs bepaald. Deze samenwerking kan zelfs zover gaan dat personeel vanuit het speciaal (basis-)onderwijs binnen de school met niveau 2b wordt gedetacheerd.

Kinderen zitten voor een afgesproken periode in een integratiegroep. Aan het eind van de periode wordt gekeken of verlenging nodig is of dat de leerling teruggeplaatst kan worden naar een reguliere basisschoolgroep. Dit verloopt via een zorgvuldig terugplaatsingstraject waarbij de ouders nauw betrokken worden.

Plusgroepen
Elke school heeft een eigen interne plusgroep voor meerbegaafde leerlingen. Kinderen krijgen binnen de plusgroep erkenning van hun begaafdheid, ze leren er goed mee omgaan en ontmoeten gelijkgestemden. Eén keer per week komen kinderen van groep 4 t/m 8 van alle scholen bij elkaar in de bovenschoolse plusklas. Verder vindt de begeleiding van meerbegaafde kinderen op hun eigen basisschool plaats.

Meer mensen voor de klas
De extra ondersteuning wordt mogelijk door onder andere de inzet van extra personeel: reguliere leerkrachten, gespecialiseerde onderwijsassistenten en de gerichte inzet van (PABO-)stagiaires. Op niveau 2b in groep 1-2 werken Rehoboth-leerkrachten samen met leerkrachten van Kentalis. Dit wordt, in samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs, uitgebreid naar de groepen 3 t/m 8. De afspraak is dat een 2b-klas maximaal voor 25 % uit kinderen met extra onderwijsbehoeften bestaat.