Rehoboth basisscholen

Wilhelminaschool

De Wilhelminaschool heeft zich de laatste jaren in haar nieuwe gebouw ontwikkeld tot een school waar het niet alleen gaat over rekenen, schrijven en lezen maar ook over morele vormgeving en zingeving. Op de school is een schoolpastoraat aanwezig waarbinnen vanuit de Christelijke visie speciale aandacht en ondersteuning is voor kinderen die te maken krijgen met bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden en pesten. In alle groepen wordt gewerkt met de methodiek van José Schraven, een methodiek die goed aansluit bij de taalontwikkeling van kinderen. De Wilhelminaschool is een kanjerschool.

• Accenten: Kanjertrainingen, Taal en Pastoraat

De Regenboog

De Regenboog is een taalschool. Dit houdt in dat wij het belangrijk vinden, dat de Nederlandse taal aan onze leerlingen geleerd wordt. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Staal. In deze methode wordt ook de methodiek van José Schraven gebruikt. Deze methodiek sluit goed aan bij de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft het leesonderwijs een prominente plek in ons onderwijs.

De Regenboog vindt zelfstandig werken belangrijk. Als middel hiervoor wordt de taakbrief gebruikt. Daarbij maken wij gebruik van het databord waarbij als groep, maar ook persoonlijk door de leerling doelen worden opgesteld. Deze doelen worden in de groep een keer in de twee weken middels een groepsvergadering besproken. Leerlingen leiden zelf de vergaderingen. Dit is ook het geval bij de portfoliogesprekken. Deze worden ook door de leerling zelf gevoerd. In het portfolio staan de resultaten, maar ook de doelen en ambities van de leerlingen verwoord.

De Regenboog heeft veel ervaring met de opvang en begeleiding van leerlingen die geen Nederlands spreken en anderstalig zijn.

Op de Regenboog wordt VAN en MET elkaar geleerd.

Cornelis Zeemanschool

De Cornelis Zeemanschool is een maatschappelijk cultuur georiënteerde school waar kinderen met een leerbeperking, lichamelijke beperking en gedragsbeperkingen samen met de andere kinderen onderwijs ontvangen in een rijke leeromgeving. Omdat de school uitgaat van het welzijn van de leerling en zijn specifieke ondersteuningsbehoefte wordt per leerling bekeken of de school in staat is om de ondersteuning te bieden die nodig is.

  • Accenten: Cultuur maatschappelijk

De Cornelis Zeemanschool biedt extra ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking. Er is speciale apparatuur aanwezig en de school maakt gebruik van een onderwijsassistent die het brailleschrift beheerst. Ook hebben de leerkrachten ruime ervaring in het werken met kinderen met een visuele beperking. Binnen de vereniging specialiseert de Cornelis Zeemanschool zich voor deze groep kinderen bijvoorbeeld door lokalen, plein en andere ruimtes verder aan te passen.

Prinses Beatrixschool

De Prinses Beatrixschool is een cultuur georiënteerde basisschool, die meedoet aan landelijke projecten (bijvoorbeeld de voorleesweek) en waar eigen projecten (onder andere over Urker erfgoed en beeldende vorming) worden georganiseerd. De school biedt een breed aanbod gericht op de mogelijkheden van de kinderen. De school is een gecertificeerde Kanjerschool. Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed in de lessen aan de Kanjertraining. Hierdoor is de school een veilige en gezonde school. Samenwerkend Coöperatief Leren en Klassenplan zijn daarnaast speerpunten die ervoor zorgen dat er op school van en met elkaar geleerd wordt.

  • Accenten: Cultuur en kanjertrainingen

De Prinses Beatrixschool biedt extra ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Bij de inrichting van het gebouw en de schoolomgeving wordt hiermee rekening gehouden en dit geldt ook bij het aanschaffen van materialen en methodes.

Groen van Prinstererschool

Op de Groen van Prinstererschool krijgen kinderen met spraak/taalproblemen of een taalachterstand vanaf groep 1 extra ondersteuning. In de onderbouw wordt zoveel mogelijk ondersteuning gegeven door middel van spel. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling. Bij de extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk samengewerkt met ouders en logopedist. Verder wordt er in alle groepen gewerkt met de methodiek van José Schraven. Binnen een uitdagende speelleeromgeving worden betekenisvolle activiteiten aangeboden.

  • Accenten: Taal en Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Harmpje Visserschool

Ontwikkelingsgericht onderwijs is in groep 1 en 2 volledig doorgevoerd. Betekenisvolle activiteiten worden aangeboden binnen een uitdagende speelleeromgeving waarbij extra aandacht is voor woordenschat en de taalontwikkeling voor alle kinderen. In alle groepen wordt gewerkt met de methodiek van José Schraven.

  • Accenten: Taal en Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

De Harmpje Visserschool biedt extra ondersteuning aan kinderen die erg moeilijk tot leren komen. Bovendien is de Harmpje Visserschool in ontwikkeling tot Brede Zorgschool.

De Harmpje Visserschool ontwikkelt zich tot de Brede Zorgschool van Rehoboth. Hier komen voor alle leeftijden, naast reguliere basisschoolgroepen, ook integratiegroepen waarin leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften samen met de andere leerlingen onderwijs krijgen. Als Brede Zorgschool biedt de Harmpje Visserschool nu geïntegreerd onderwijs aan leerlingen met een mediumarrangement spraak/taalproblemen (cluster 2). De Brede Zorgschool wordt gehuisvest in een nieuw gebouw in de Oranjewijk.

Frits Bodeschool

De Frits Bodeschool is een gecertificeerde sportgeoriënteerde school. Dat houdt in dat, in samenwerking met diverse sportverenigingen, er op de vrijdagmiddagen clinics worden aangeboden, zoals hapkido, dammen en freerunning. Het doel is dat kinderen plezier beleven aan sport en zich bewust worden van een gezonde leefstijl. Omdat jonge kinderen het vermogen hebben om spelenderwijs een vreemde taal op te pikken, krijgen ze vanaf groep 1 al Engels. Wetenschap en techniek heeft een vanzelfsprekende plek binnen de school. Door middel van lesmateriaal, samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven en voortgezet onderwijs is dit ingepast in het onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs is in groep 1 en 2 volledig doorgevoerd. De school biedt betekenisvolle activiteiten aan binnen een uitdagende speelleeromgeving, waarbij echte spel- en onderzoeksactiviteiten centraal staan. In alle klaslokalen zijn visuele databorden aanwezig. Deze borden zijn een krachtig hulpmiddel voor de communicatie rond betere leeropbrengsten en het verbeteren van gedrag. Het leerproces wordt door de kinderen bijgehouden in hun portfolio. Zo zijn ze eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

  • Accenten: Sport, Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) en Opbrengstgericht onderwijs (OGW)