Overplaatsen van een kind

Als een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning die de school niet kan bieden, maar die wel voorhanden is op een andere school, zal de school de ouders adviseren hun kind over te plaatsen. Dit gaat via de zogenaamde smalle commissie.

Dit vraagt van de scholen zorgvuldige communicatie met de ouders. Ouders en leerkrachten willen het beste voor het kind. Wanneer de ouders vanaf het begin van een ondersteuningstraject nauw betrokken worden bij de voortgang en bij de voorliggende keuzes zullen zij in verreweg de meeste gevallen het advies van de school opvolgen.

Wanneer de ouders zich niet kunnen vinden in het advies, hebben school en ouders de mogelijkheid de kwestie voor te leggen aan de Toewijzingscommissie van het Samenwerkingsverband. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van onderwijsconsulenten en de klachtenregeling.

Periode van twee jaar
Als een kind op een speciale (basis) school buiten Urk geplaatst wordt, is dat in principe voor twee jaar. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun oude basisschool. Via terugkomdagen, nieuwsbrieven, overleg met de intern begeleider en tijdens feestdagen houdt het kind een warme band met beide scholen.

De eigenlijke basisschool van het kind kan zich gedurende die twee jaar voorbereiden op de terugkomst van het kind. Ook hierin speelt een goede samenwerking tussen beide scholen en de ouders een belangrijke rol.

Ouders worden daarom goed op de hoogte gehouden door de leerkrachten van hun kind. In uitzonderlijke gevallen en, wederom in goed overleg met de ouders, kan de plaatsing op de speciale (basis) school verlengd worden.