Zoeken
stuur door naar een bekende

Statuten

Hieronder vindt u de huidige statuten. 

NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1

1. De naam van de vereniging is: "Vereniging Rehoboth tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Urk". Zij is opgericht op 29 juli 1925.

2. De vereniging is gevestigd te Urk.

3. De vereniging stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel, voor basisonderwijs.

4. De vereniging verwezenlijkt dit doel langs wettige weg, door het houden van vergaderingen, het bijeenbrengen van gelden, zoeken van samenwerking in hetgeen behoort tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het Christelijk onderwijs en door aanwending van alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

5. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

GRONDSLAG

Artikel 2

De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de verklaring daarvan gegeven in de drie Formulieren van Enigheid te weten de Heidelbergse Catechismus, de zevenendertig geloofsartikelen en de canones van Dordrecht.

LEDEN

Artikel 3

1. Leden van de vereniging zijn meerderjarigen die:

      a.      door het bestuur als lid zijn toegelaten;
      b.      bereid zijn tot betaling van contributie, bij Huishoudelijk reglement vastgesteld.

Per woonadres wordt slechts één persoon als lid van de vereniging toegelaten.

2. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk.

3. Indien een lid binnen vier weken na zijn aanmelding, van het bestuur geen bericht heeft ontvangen dat hij als lid wordt geweigerd, wordt hij geacht als lid te zijn aangenomen.

4. Bij weigering kan de belanghebbende binnen vier weken nadat de beslissing tot weigering ter kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de ledenvergadering. Deze doet in de eerstvolgende vergadering uitspraak.

De ledenvergadering is niet verplicht een beslissing te nemen in een vergadering die binnen twee weken na de indiening van het beroep wordt gehouden. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.

5. Het lidmaatschap eindigt:

      a.      door overlijden;
      b.      door opzegging;
      c.      door ontzetting.

6. Opzegging door een lid, gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die der opzegging.

7. Opzegging door het bestuur namens de vereniging, geschiedt met een opzegtermijn van vier weken. Deze opzegging is mogelijk:

      a.      wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten in de statuten voor het lidmaatschap gesteld;
      b.      wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
       c.      wanneer het lid in leer of leven kennelijk in strijd komt met de grondslag of het doel der vereniging, zoals in de statuten omschreven. De opzegging geschiedt schriftelijk met redenen omkleed.

8. Ontzetting van het lidmaatschap kan slechts door het bestuur worden uitgesproken indien:

    a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging;
    b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

9. Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. Binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving, kan belanghebbende schriftelijk in beroep komen bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid als zodanig geschorst.

ORGANEN

Artikel 4

De vereniging kent de volgende organen:

 1. de ledenvergadering;
 2. het bestuur;
 3. de algemene directie.

LEDENVERGADERING

Artikel 5

1. Jaarlijks voor 1 juli wordt een ledenvergadering gehouden waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en door het bestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar samenvallende met het kalenderjaar, wordt afgelegd. Deze verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

2. Het bestuur kan een ledenvergadering beleggen, telkens wanneer het dit nodig acht. Het bestuur is tot het beleggen van zulk een vergadering verplicht indien tenminste dertig leden daartoe schriftelijk verzoeken. In dit geval dient binnen vier weken tot bijeenroeping van een ledenvergadering te worden overgegaan. Wanneer het bestuur niet binnen vier weken aan zulk een verzoek gevolg geeft, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, die zonodig zelf in de leiding voorziet.

3. Een ledenvergadering moet tenminste twee weken van tevoren schriftelijk worden aangekondigd, met vermelding van tijd, plaats en agenda der vergadering.

STEMMINGEN IN DE LEDENVERGADERING

Artikel 6

1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd tenzij de ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Ieder lid heeft één stem.

2. Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste stemmental op zich verenigden of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen die bij de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven.

3. Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen.

4. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.

5. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

BESTUUR

Artikel 7.

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zes personen, blijk gevend van actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente, verkozen door de ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte voordracht. De voordracht bevat voor elke vacature een enkelvoudige kandidaatstelling. Aanvulling van de door het bestuur gedane voordracht is mogelijk indien tenminste twintig leden van de vereniging dit wensen. Zij dienen zulks schriftelijk te doen, tenminste een week voor de te houden ledenvergadering, bij de secretaris van de vereniging.

2. Het bestuur stelt profielen op voor de bestuursleden, waarbij rekening gehouden wordt met algemene capaciteiten noodzakelijk voor de vervulling van de taken van het bestuur als geheel en de bijzondere capaciteiten waaraan behoefte is bij het ontstaan van een vacature.

3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. Een voorstel daartoe legt het bestuur ter instemming voor aan de ledenvergadering. In een tussentijdse vacature wordt, in de eerste ledenvergadering na het ontstaan ervan, voorzien. Een tussentijds gekozene treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene die hij vervangt.

4. Een bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin minstens de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen een week , een tweede ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden ter zake een rechtsgeldig besluit kan nemen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

5. Personen in dienst van de vereniging zijn uitgesloten van het bestuurslidmaatschap.

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. Zij hebben de verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid bij spoedeisende zaken te beslissen. Een dergelijk besluit dient in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden bekrachtigd.

7. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ter vergadering tenminste twee derde deel van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is.

8. Binnen het bestuur wordt over zaken mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee.

9. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

10. Bij staken van stemmen over zaken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt met betrekking tot uitvoerende bestuurstaken, behoudens de gevallen als bedoeld in artikel 9, opgedragen aan de algemene directie, die fungeert als bestuur in materiële zin.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris of, bij ontstentenis hun plaatsvervangers, gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte, mits ter uitvoering van door het bestuur of de ledenvergadering wettig genomen besluiten.

3. Het bestuur is belast met toezicht op de uitvoering van de bestuurlijke taken door de algemene directie en op het beheer van de scholen van de vereniging.

4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de algemene directie en de schooldirecteuren en treedt op als werkgever voor de algemene directie.

5. Het in het derde lid bedoelde toezicht omvat in elk geval:

 1. het vaststellen van de begroting en het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de vereniging en de scholen;
 2. het toezien op de naleving door de algemene directie van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het primair onderwijs en de afwijkingen van die code;
 3. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs;
 4. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het bestuur, en
 5. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag;
 6. het toezien op de verwerkelijking en naleving van de identiteit van de vereniging en de scholen.

 

Artikel 9

Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel dat het de machtiging van de ledenvergadering behoeft in de volgende gevallen:

      a.      voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
      b.      voor het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ter zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
      c.      voor het aangaan van geldleningen ten bedrage van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000);
      d.      overdracht van een of meer onder het bevoegd gezag van de vereniging ressorterende scholen naar een andere rechtspersoon;
      e.      juridische fusie van de vereniging.

ALGEMENE DIRECTIE

Artikel 10

1. De algemene directie van de vereniging bestaat uit maximaal twee personen waartussen geen hiërarchische relatie bestaat.

2. De leden van de algemene directie worden, met inachtneming van bindende wettelijke voorschriften dienaangaande, benoemd door het bestuur. Alvorens tot benoeming over te gaan vergewist het bestuur zich er van dat zij grondslag en doelstelling van de vereniging van harte onderschrijven en blijk geven van actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente.

3. De leden van de algemene directie stellen het bestuur in kennis van betaalde en onbetaalde nevenfuncties.

4. De leden van de algemene directie verdelen onderling de aandachtsgebieden waarvoor zij aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie zijn. Deze aandachtsgebieden zijn:

 1. identiteit;
 2. onderwijs en kwaliteit
 3. personeel;
 4. organisatie en communicatie;
 5. financiën en beheer;
 6. huisvesting en materieel;
 7. maatschappelijk draagvlak.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ALGEMENE DIRECTIE

Artikel 11

1. Op grond van het haar verleende mandaat, is de algemene directie verantwoordelijk voor:

 1. de dagelijkse leiding van de organisatie, waaronder het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur;
 2. de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid;
 3. het tot stand komen van het strategisch beleidsplan en daarbij behorende jaarlijkse activiteitenplannen, voortgangsrapportages en evaluatieverslagen;
 4. het samenstellen van het sociaal jaarverslag;
 5. het zorg dragen voor adequate en actuele informatie voor zowel het bestuur als anderen in en buiten de organisatie;
 6. het signaleren en bij belanghebbenden onder de aandacht brengen van ontwikkelingen die van belang zijn voor het onderwijs;
 7. het voeren van zowel het noodzakelijke als het gewenste interne en externe overleg;
 8. het tot stand brengen en aanleveren van indicatoren ten behoeve van het bestuur;
 9. het tot stand brengen van een adequate communicatie tussen de onderscheiden lagen binnen de organisatie;
 10. het uitvoeren of doen uitvoeren van alle andere door of krachtens de wet opgelegde maatregelen;
 11. het verkrijgen van goedkeuring vooraf voor die zaken waarvoor dat noodzakelijk is.
 12. het tot stand komen van de andere wettelijk voorgeschreven documenten;

2. De verantwoordelijkheden van de algemene directie en de daarbij behorende taken zijn vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld managementstatuut.

3. De algemene directie is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van het personeel, met uitzondering van de schooldirecteuren.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 12

1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten en bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen evenmin in strijd zijn met de wet.

2. In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13

1. Onverminderd het bepaalde in lid 3 en in artikel 14,is wijziging van deze statuten mogelijk bij besluit van de ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor het oproepen tot zodanige vergadering, moet tenminste twee weken bedragen.

2. Tenminste vijf dagen voor de in lid 1 bedoelde vergadering zullen de voorgestelde wijzigingen voor de leden ter inzage liggen op het bestuursbureau dan wel op andere deugdelijke wijze worden bekend gemaakt.

3. Behoudens het bepaalde in artikel 14, kan tot wijziging van de statuten worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste dertig leden, met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde dat tenminste tweederde deel van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

4. Is het vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee weken na de eerste vergadering, doch niet korter dan een week daarna, een tweede ledenvergadering gehouden welke, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste tweederde deel der uitgebrachte geldige stemmen.

5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel

Artikel 14

De artikelen 2 en 14 zijn onveranderlijk.

ONTBINDING

Artikel 15

1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of van tenminste dertig leden, met een stemmenmeerderheid, tenminste gelijk aan tweederde deel van het aantal leden der vereniging.

2. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing, tenzij alle leden op de ledenvergadering aanwezig het besluit met algemene stemmen nemen.

3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden die het meest met het doel der vereniging overeenstemmen en door de ledenvergadering zal worden bepaald.

Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering gehouden op 23 september 2014 te Urk.

[naar boven]