Zoeken
stuur door naar een bekende

Onderwijsbeleid

Hieronder leest u een samenvatting van ons onderwijskundig beleid voor de periode 2011 - 2015.

Handelingsgericht en opbrengstgericht
Kinderen gaan naar school en zitten bij elkaar in een klas. Ieder kind is voor ons uniek en heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoeften. Klasgenoten zijn meestal ongeveer even oud maar voor de rest zijn er vooral veel verschillen. Wij hebben er als schoolvereniging voor gekozen recht te doen aan die verschillen. Dat betekent dat we als scholen ons onderwijs zo inrichten dat kinderen optimaal tot ontwikkeling komen. Ons handelen als leerkracht stemmen we af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

De inhoud van het onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de overheid. Ook worden er door de overheid duidelijk eisen gesteld aan de opbrengsten van het onderwijs. Wanneer we binnen de school praten over het afstemmen van ons onderwijs op de mogelijkheden van de kinderen houden we nadrukkelijk ook rekening met die opbrengsten. Naast de sociaal emotionele ontwikkeling zijn taal en rekenen voor ons kernvakken. Als schoolvereniging hebben we op drie niveaus de ambities neergelegd. De eisen van de onderwijsinspectie zijn daarbij voor ons de ondergrens. Twee keer per jaar wordt nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het onderwijs voor de leerling, de klas en de school. In het groepsplan verwoorden we vervolgens de aanpak voor de komende periode.

Dat dit veel vraagt van de leerkrachten mag duidelijk zijn. Daarom investeert schoolvereniging Rehoboth veel in nascholing van haar leerkrachten. Van 2009-2013 wordt er een Masteropleiding SEN (Speciale onderwijsbehoeften) verzorgd in samenwerking met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Hogeschool Windesheim.

 

Passend bij het kind
We willen het onderwijs zoveel mogelijk laten passen bij de mogelijkheden van het kind. De overheid spreekt in dat kader over Passend Onderwijs. De komende jaren zal dat onderwijs steeds meer passend moeten worden. Dat kunnen we als schoolvereniging Rehoboth niet alleen. We werken daarbij nauw samen met partners in de regio. Heel zichtbaar is dat al geworden in de Brede Zorggroep. Leerkrachten van de school voor Speciaal basisonderwijs De Klimboom uit Emmeloord werken nauw samen met ons om leerlingen met een beschikking of een indicatie voor cluster 4 het onderwijs te geven dat passend is voor hen. Het uitgangspunt daarbij is dat we op Urk kwalitatief goed onderwijs verzorgen ook voor kinderen die nu nog aangewezen zijn op onderwijsvoorzieningen buiten Urk.

Ook de samenwerking met jeugdzorg en zorginstellingen moet het mogelijk maken om de zorg te verlenen die kinderen nodig hebben. U kunt hierbij denken aan het Centrum voor Jeugd en Gezin maar ook aan fysiotherapie, logopedie en SOVA-training.